חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

סעיף 6 (ב) – חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות. כשתוקן הסעיף עם שלי חיימוביץ' משך הזמן של חופשת הלידה הוארך מ14 ל26. מתוך 26 , 14 בתשלום והשאר לא בתשלום. זה על מנת למנוע את האי נעימות של האשה לבקש חצי שנה, בכסף זה לא שינה למדינה ולכן זה התקבל. בחופשת הלידה –אשה צוברת זכויות עבודה, זאת חופשה שנספרת לוותק. ולכן יש לזה גם חשיבות כלכלית. למשל צוברים כרגיל ימי חופשה, פיצויים וכד'. לא כולן יכולות לאפשר לעצמן להישאר בבית יותר מ14 שבועות ואז הן מבקשות ממעסיק לקצר את החופשה. וזאת המטרה של התיקון.

חוק עבודת נשים תשי

*כל זה לא יחול על עובדת שלא עבדה שנה במקום העבודה. אשה שעבדה עד שנה באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק זכאית רק ל14 ימי חופשה.

*כל אישה יכולה לפצל את חופשת הלידה שלה ל-7 שבועות לפני הלידה ו-7 לאחר הלידה.

סעיף 6 (ח) -(1)     עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם התקיימו כל אלה:

(א)    אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, וזאת על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2);

(ב)    אשתו עבדה, בתקופה האמורה בפסקת משנה (א).

סעיף 6 (ט) -היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לפי הוראות סעיף זה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד.

סעיף 7. זכות להיעדר:

(ג) עובדת רשאית להיעדר מעבודתה…

(4) בתקופה, כאמור בתקנות, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש, דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.

(ד) (1) (חשוב) עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החדשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין, ואולם ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6(ב)(1)-  על ארבעה עשר שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות;

במהלך השנה הזאת למעסיק אסור להביא עובד מחליף, והיא זכאית לחזור לכיסא שלה ולשכר שלה ל-60 ימי עבודה בפועל ואז אפשר לפטר אותה. זאת ההזדמנות של העובדת לזכות חזרה במשרה שלה, להוכיח את עצמה. וגם אסור למעסיק לפגוע בשכר ובתנאים.

סעיף 9 (א) -לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות.

*אם רוצים לפטר אשה בהריון צריך לפנות לממונה לענייני נשים וצריך לרשום את כל הפרטים שלא קשורים באמת להריון (מצרף מיילים, שיחות אישיות, מכתב על צמצומים). מזמינים את האשה לממונה ושואלים אותה מה היא אומרת על זה. (היא עדיין ממשיכה לעבוד שם). הממונה יכולה להחליט שגם אם זה לא קשור להריון ולאשה יש נסיבות אישיות מאוד מיוחדות היא יכולה שלא להתיר את הפיטורין.

(ג) לא יפטר מעביד עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(2) או (ג2), ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות;

(1.א)לא יפטר מעביד עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1), לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; (פס"ד אורלי מורי- מ.ד.פ ילו בע"מ, בג"צ אנריאטה לוי נ' שר הביטחון) .

סעיף 9 :לא יהיה במבחן (ה) (1) – לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור; הוראת סעיף קטן זה תחול גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי;